PZW KOŁO "KLEŃ" STRZYŻÓW

Witaj na stronie koła wędkarskiego "Kleń" Strzyżów 


KONKURS FOTOGRAFICZNYWYNIKI KONKURSU I WRĘCZENIE NAGRÓDRELACJA Z PIKNIKU RODZINNEGO Z WĘDKĄ

 I GALERIA---TUTAJ


PODSUMOWANIE KAMPANII  SPOŁECZNEJ ZŁÓW I WYPUŚĆ - ZOSTAŃ WEDKARZEMZapraszamy na stronę Kampanii www.zlowiwypusc-zostanwedkrzem.pl


ZAPRASZAMY DO WSTAPIENIA W SZEREGI  PZW. NIE CZEKAJ ZADZWOŃ JUŻ DZIŚ I DOWIEDZ SIĘ  WIĘCEJ ... tel 604-102-435

templatemo.com

HISTORIA KOŁA "KLEŃ"

 Koło PZW "KLEŃ" w Strzyżowie zostało założone w 1955. Od tego czasu aktywnie dba o rozwój wędkarstwa zarówno wśród dorosłych mieszkańców gminy Strzyżów oraz szczególna opieką otacza młodzież i dzieci wędkujące i chcące wędkować. Wspólnie z Zarządem rzeszowskiego  okręgu PZW przeprowadzamy coroczne zarybienie okolicznych wód między innymi :lipieniem i pstrągiem (Stobnica) oraz jaziem, świnką i brzaną (Wisłok). Naszą misją i zadaniem jest nie tylko dbanie o aktywny wypoczynek nad wodą ale przede wszystkim ochrona tychże wód, tak aby przyszłe pokolenia mogły także rozwijać swoje hobby jakim jest wędkarstwo.

          W 1922 zostaje założone Powiatowe Towarzystwo Rybackie i od tego roku zaczyna działalność wędkarską i rybacką w naszym regionie.

        W roku 1955 zostaje przemianowany na Polski Związek Wędkarski Koło w Strzyżowie, które w pierwszym roku liczy 81 członków.

          Rok 1994 jest dla naszego Koła rokiem 40-to lecia działalności i liczy już około 400 - tu członków.

  HISTORIA PZW

Polski Związek Wędkarski największe stowarzyszenie polskich wędkarzy


Polski Związek Wędkarski zrzesza 600 tys. członków, reprezentujących wszystkie środowiska i grupy społeczne. Jest kontynuatorem historii i tradycji zorganizowanego wędkarstwa polskiego, które w 2004 r. obchodziło jubileusz 125-lecia, a w 2005 r. jubileusz 55-lecia PZW

Struktury organizacyjne PZW tworzą koła (2700) i okręgi (45) jako jednostki terenowe.

Związek opiera działalność na pracy społecznej członków.

Celem Związku jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działania na rzecz ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.

Związkiem kieruje Zarząd Główny w Warszawie, organizując pracę stowarzyszenia.

PZW prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód, realizuje politykę ekologiczna państwa, zgodną z przyjętymi przez Polskę międzynarodowymi konwencjami i dyrektywami Unii Europejskiej.

Polski Związek Wędkarski jest członkiem trzech międzynarodowych organizacji:

·                  Konfederacji Wędkarstwa Sportowego - CIPS (1958),

·                  Europejskiej Organizacji Wędkarskiej - EAA (1999),

·                  Europejskiego Forum Wędkarskiego - EAF (2007).

 2015 rok - 135 lat wędkarstwa

13 lipca 1879 r. - w Krakowie, zostało powołane Krajowe Towarzystwo Rybackie, które zapoczątkowało zorganizowaną działalność rybacką i wędkarską na ziemiach polskich pozostających pod zaborami. Pierwszym prezesem Towarzystwa został dr. M.Nowicki, który pełnił tę funkcję do 30 października 1890 r. Od samego początku Towarzystwo, obok spraw organizacyjnych, zajmowało się zarybianiem rzek i ochroną rybostanu, badaniami ichtiofaunistycznymi i krzewieniem oświaty rybackiej. Z inicjatywy władz Towarzystwa, została uchwalona 24 stycznia 1887 r. „Krajowa ustawa o rybołówstwie dla Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim, co pozwalało unormować stosunki prawne i rybackie w rzekach południowej części kraju.

Rozwój Sportu Wędkarskiego - połów ryb na sztuczną muchę - zapoczątkował Krakowski Klub Rybactwa w roku 1896.

Po 1907 roku jego działalność kontynuowało Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkarskiego.

W okresie po I wojnie światowej kontynuowano dotychczasowe kierunki działalności Towarzystwa. Wzrosła efektywność zarybiania rzek i ich ochrony, zbudowano wiele ośrodków zarybieniowych, m.in. w Foluszu, Nowym Sączu, Czatkowicach, Porąbce, Myślenicach, Zawoi i Tarnowie. W tym czasie powstały inne stowarzyszenia wędkarskie, które prowadziły swą działalność do 1939 r.

Krajowe Towarzystwo Rybackie było również inicjatorem i członkiem założycielem w 1929 roku Związku Organizacji Rybackich Rzeczypospolitej Polskiej i z jego inicjatywy została uchwalona w 1932 r. ustawa o „Rybołówstwie w wodach śródlądowych”, która regulowała warunki uprawiania rybactwa i wędkarstwa w Polsce.

Ze względu na znaczą liczbę towarzystw wędkarskich działających w kraju, 29 stycznia 1932 r. został utworzony Związek Sportowych Towarzystw Wędkarskich (ZSTW) z siedzibą w Warszawie. Jego prezesem został dr Adam Lardmer z Krakowa, a od 1934 r. Włodzimierz Czermiński, który pełnił te funkcję do końca istnienia Związku, tj. do 1949 r., z przerwą w czasie II wojny światowej.

Władze Związku powołały w 1936 r. „Wiadomości Wędkarskie”, jako czasopismo wszystkich wędkarzy polskich.

1 września 1939 r. ZSTW zrzeszał 54 towarzystwa wędkarskie skupiające 2073 członków. W okresie okupacji, na terenie Generalnej Guberni, istniało 38 towarzystw wędkarskich, użytkujących 167 obwodów rybackich i zatrudniających 255 strażników. W towarzystwach tych było 3033 członków.

Po zakończeniu działań wojennych, w latach 1945-46 działały w Polsce: Krajowe Towarzystwa Rybackie w Krakowie oraz Okręgowy Związek Sportowy „Warta” w Poznaniu.

16 lutego 1947 r. Zjazd delegatów towarzystw wędkarskich w Warszawie reaktywował działalność Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich. Wznowiono też wydawanie „
Wiadomości Wędkarskich”.

23 września 1949 r. na mocy decyzji Zarządu Miejskiego w Warszawie, działalność Związku została zawieszona. Następnie na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe ZSTW, w Warszawie w dniu 19 marca 1950 r., z udziałem 270 delegatów reprezentujących 35 tys. członków, powołano Polski Związek Wędkarski, którego działalność otworzyła kolejny etap w rozwoju zorganizowanego wędkarstwa w Polsce, w którym aktywnie uczestniczy dziś około 600 tys. członków naszego Związku.

 

W listopadzie 2006r. Polski Związek Wędkarski wraz z firmą DirNet Sp. z o.o. powołał do życia Polski Portal Wędkarski Rybobranie.pl, który rozpoczął nowy etap działalności PZW w internecie.

 Największy rybacko-wędkarski użytkownik wód śródlądowych w Polsce

·                  Polski Związek Wędkarski gospodaruje na ponad 210 tys.ha wód. W stosunku do całego areału wód śródlądowych w kraju, w dyspozycji PZW jest około 36% ich powierzchni. PZW użytkuje 66% całej powierzchni wód płynących (rzeki), 88% powierzchni zbiorników zaporowych i 21% ogólnej powierzchni jezior.

·                  Polski Związek Wędkarski zagospodarowanie wód opiera na zasadach naukowych dotyczących biologicznej ochrony gatunków i jest zgodne z zasadami racjonalnego, umiarkowanego użytkowania zasobów wód. Dla zachowania ginących i zagrożonych gatunków ryb, PZW wspiera ich aktywną ochronę poprzez doskonalenie biotechniki rozrodu i chowu, z zachowaniem ich swoistej różnorodności genetycznej. W działalności zarybieniowej PZW preferuje zasadę nie wprowadzania do wód powierzchniowych gatunków obcych rodzimej faunie.

·                  Polski Związek Wędkarski prowadzi w 47 obiektach zarybieniowych chów i hodowlę ryb niezbędnych do zarybień śródlądowych, jest największym w kraju producentem materiału zarybieniowego ryb rzecznych karpiowatych, drapieżnych i łososiowatych.

·                  Produkcja materiału zarybieniowego średnio rocznie wynosi 350 ton i wartości 5,5 mln złotych, natomiast wielkość rocznego zarybienia wód użytkowanych przez PZW, to 1600 ton o wartości 18 mln złotych. W zarybieniu występują m.in. takie gatunki, jak : pstrąg potokowy - 7 mln szt., lipień - 600 tys.szt., głowacica - 700 tys.szt., sandacz - 9.500 mln. szt., szczupak - 40 mln szt., ryby reofilne rzeczne – 10 mln szt.

·                  Polski Związek Wędkarski chroni wody śródlądowe przed kłusownikami i złodziejami w oparciu o działalność Społecznej Straży Rybackiej liczącej około 10 tys. strażników.


Społeczna Straż Rybacka działająca we wszystkich jednostkach organizacyjnych, współpracuje z Państwową Strażą Rybacką i Policją.

Każdego roku Straż PZW przeprowadza około 100 tysięcy akcji, kontroluje około 550 tysięcy osób, zatrzymuje 12 tysięcy kłusowniczych sieci rybackich, 150 sztuk sprzętu pływającego. Skieruje do prokuratury, sądów i policji 2 tysiące doniesień o wykroczeniach.

 Działalność naukowo badawcza i wdrożenia

Polski Związek Wędkarski jest promotorem wędkarstwa proekologicznego, uznającego nadrzędność ochrony środowiska nad działalnością gospodarczo-komercyjną. W swojej działalności ma wsparcie nauki, współpracuje z większością ośrodków naukowo-badawczych i wyższych uczelni w Polsce wykonującymi badania na rzecz ochrony środowiska, gospodarki wędkarskiej i rybackiej.

Tematyka badawcza obejmuje:

·                  prace ichtiofaunistyczne, monitoring ichtiofauny rzek,

·                  badania wędrówek ryb, obserwacje przepławek, hydroelektrowni i spiętrzeń pod kątem ich wpływu na produkcję ryb w rzekach,

·                  opracowanie biotechniki rozrodu ryb,

·                  badania czynników wpływających na efektywność zarybiania,

·                  oceny presji wędkarskiej,

·                  biologii ryb ze szczególnym uwzględnieniem gatunków cennych i zanikających.


Polski Związek Wędkarski inspiruje i w dużej części finansuje prace naukowe, które umożliwiają nie tylko określenie aktualnego stanu ryb w większości rzek Polski, ale wskazują na możliwość jego poprawy w makroskali i skali lokalnej poprzez zmianę struktury zarybień.

Pozwala to na restytuowanie gatunkowej różnorodności ichtiofauny w rzekach oraz przywracanie możliwości powrotu ryb wędrownych (certa, łosoś).

Polski Związek Wędkarski podejmuje działania ograniczające dalszą degradację środowiska wodnego, włącznie z przywracaniem naturalnego biegu rzek i dostosowania gospodarki rybacko-wędkarskiej, (zarybianie, połowy) do możliwości produkcyjnych wód.

Polski Związek Wędkarski jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych służących prezentowaniu wyników badań prowadzonych na jego rzecz.

Polski Związek Wędkarski jest wydawcą Roczników Naukowych, czasopisma zawierające publikacje z badań.

 Działalność edukacyjno-wychowawcza

Popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży należy do najważniejszych celów statutowych PZW. Na XXVI Krajowym Zjeździe Delegatów PZW w 1997 r. w uchwale programowej stwierdzono m.in. : „Wobec dokonującej się zmiany pokoleniowej, każde ogniwo organizacyjne Związku zobowiązane jest do prowadzenia, rozwijania i doskonalenia pracy szkoleniowo-wychowawczej w środowisku młodzieżowym. Praca ta powinna służyć pozyskiwaniu młodzieży do Związku i systematycznemu zwiększaniu liczby członków uczestników”. Realizacji tego zadania służą zapisane w Statucie PZW obowiązki zarządów wszystkich instancji dotyczące organizowania pracy z młodzieżą i finansowanie tej działalności. Koła i okręgi PZW tworzą sekcje młodzieżowe, organizują kursy i obozy wędkarskie zakończone egzaminami na kartę wędkarską, powołują wśród młodzieży kluby zainteresowań wędkarskich, organizują liczne i różnorodne konkursy i akcje edukacyjno - wędkarskie. Do tradycji w PZW weszły masowe imprezy sportowo- rekreacyjne związane z obchodami Dnia Dziecka. Tematyka młodzieżowa znajduje znaczące miejsce na łamach prasy wędkarskiej.

Całość nadzoruje i wspiera, powołana przy Zarządzie Głównym PZW Rada ds. Młodzieży.

Komisja ta opracowuje coroczne wytyczne do pracy z młodzieżą, a także nadaje uprawnienia instruktorom pracy z młodzieżą, którzy działają na szczeblu kół, okręgów oraz w ZG PZW. Elementem wspierania działalności młodzieżowej służą także: corocznie ustanawiany system ulg w składkach członkowskich dla młodzieży, odpowiednie zapisy w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb oraz systemu zawodów sportowych w kategoriach młodzieżowych.

 Działalność wydawnicza

Działalność wydawnicza to : bogata literatura poradnikowa, liczne biuletyny organizacyjne i prasa wędkarska. Służą one prezentacji zasad organizowania wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, a także popularyzacji wiedzy dotyczącej użytkowania wód, ochrony przyrody i kształtowania etyki wędkarskiej.

Polski Związek Wędkarski kontynuuje wydawanie, jako swego organu prasowego, „Wiadomości Wędkarskich”, których pierwszy numer ukazał się w styczniu 1936 roku jako wydawnictwo Związku Sportowych Towarzystw Wędkarskich, a od 1951 roku stanowi wydawnictwo PZW. Obecnie „Wiadomości Wędkarskie” ukazują się jako miesięcznik w nakładzie 117 tys. egz. Z inicjatywy redakcji wydaje się od pięciu lat przewodniki wędkarskie ‘Wędkarskie Eldorado”, a także wydano liczne broszury popularyzujące wędkowanie z cyklu Biblioteka WW.

Wiele wydawnictw PZW zapewniło sobie historyczną role w rozwoju wędkarstwa w Pol sce. Do takich należą wydane w 1985 r. „Wędkarstwo Polskie” Jerzego Paladino, „Wędkarstwo gruntowe” (1981) i „Wędkarstwo spławikowe” (1986) Zbigniewa Dziedzica czy wydany z pomocą Wydawnictwa Ekonomia i Środowisko poradnik szkoleniowy PZW „O wędkarstwie, ekologii i etyce”. Staraniem ZG PZW ukazały się ponadto kalendarze wędkarskie, plansze szkoleniowe, a także co roku aktualizowane zbiory przepisów sportu wędkarskiego, wykazy łowisk na rzekach górskich i wodach śródlądowych.

Zarząd Główny PZW od 1987 r. wydaje także „Biuletyn Wędkarski”, wydawnictwo do użytku wewnętrznego, którego dystrybucja odbywa się za pośrednictwem zarządów okręgów PZW. W sferze działalności wydawniczej i promocyjnej PZW działa również rzecznik prasowy PZW.

Nową formą działalności wydawniczej stały się uruchomione od 2002 roku strony internetowe ZG PZW: www.zgpzw.pl, www.pzw.org.pl oraz strony internetowe zarządów okręgów.

Działalność wydawniczą prowadzi także większość zarządów okręgów, ograniczając się jednak do wydawnictw organizacyjnych i okazjonalnych, a także map i przewodników po lokalnych łowiskach wędkarskich. Zarząd Okręgu w Toruniu wydaje miesięcznik „Takie wody”, służący popularyzacji wędkarstwa i ekologii na terenie Pomorza i Kujaw.

 Sport

Wędkarstwo jest najbardziej masowym hobby w Polsce, podobnie jak i na świecie Wędkarstwo to rekreacja i wypoczynek ludzi , ale także dyscyplina sportowa uprawiana w wielu państwach na całym świecie. Rokrocznie organizowane są Mistrzostwa świata i Europy w których uczestniczą członkowie PZW. W Polsce sport wędkarski realizowany jest w klubach wędkarskich , a zawody towarzyskie rozgrywane są w Kołach. Sport wędkarski realizowany jest poprzez organizowanie ogólnopolskich imprez z cyklu „ Grand Prix”, Mistrzostw Okręgu i Mistrzostw Polski z zawodów tych wyłania się reprezentantów Polski na Mistrzostwa świata i Europy. Związki Wędkarskie w tym również Polski Związek Wędkarski zrzeszone są w Międzynarodowej Konfederacji Sportu Wędkarskiego ( CIPS ) oraz w Międzynarodowej Federacji Sportu Rzutowego ( ICSF ).

Polska od lat uczestniczy w rywalizacji międzynarodowej w wędkarstwie spławikowym ( w kategorii: seniorów, kobiet, juniorów) , w wędkarstwie spinningowym (w kategorii : seniorów), w wędkarstwie muchowym (w kategorii : seniorów), w wędkarstwie rzutowym ( w kategorii: seniorów, kobiet, juniorów i juniorek ).

Polscy wędkarze od wielu już lat stanowią ścisłą czołówkę światową, a lata 2003 i 2004 zapisały się jako rekordowe pod względem zdobytych medali przez reprezentacje narodowe w dotychczasowej historii startów. Polscy wędkarze w 2003 i w 2004 zdobyli po 26 medali na Mistrzostwach świata i Europy. Liczba medali zdobytych w ostatnich latach stanowi 45% medali zdobytych w 40 letniej historii startów.

Dzięki tym osiągnięciom powierzono Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w 2005 roku organizacje Mistrzostw Europy w wędkarstwie muchowym oraz Mistrzostw Europy w wędkarstwie rzutowym.

 

 


https://www.facebook.com/pzw.klen

NOWOŚCI

Tablica informacyjna Koła "Kleń" znajduje się w Strzyżowie przy ul. Daszyńskiego (naprzeciw Urzędu Skarbowego)

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA KARTY WĘDKARSKIE 

MIEJSCE :  SKLEP KOMPUTEROWY "FORTIK" Strzyżów ul. Łukowa 2 (za zakonnicami) 

pon-pt  od 8.30 do 16.30 w soboty od 9 do 12tej

od marca przed opłatami Prosimy o kontaktowanie się ze Skarbnikiem.

Skarbnik Kamil Fortuna tel.  17-2760984 lub 513 760 333

I

UWAGA NOWY NR RACHUNKU BANKOWEGO   w banku PKO S.A.                     nr 44 1240 2672 1111 0010 9755 1879

Jestes swiadkiem kłusownictwa lub innych wykroczeń nad woda dzwoń. Komendant Powiatowy SSR Paweł Domaradzki

tel. 785601549

Komendant Terenowy Mariusz Flaga 

tel. 728 108 869

--------------------------------------

Wysokość składek wędkarskich na 2022 rok

Prawa i obowiązki wędkującego na wodach PZW Okręg w Rzeszowie 2022r.

OTWARCIE SEZONU SPINNING rz. Stobnica 24-03-2019

Wyniki

Ogólnopolskie Zawody Spinningowe "KLEŃ WISŁOKA" 30 czerwca 2019 - zapraszamy

Regulamin zawodów

WYNIKI ZAWODÓW "KLEŃ WISŁOKA"

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA "KLEŃ" odbędzie się 16 grudnia o godz. 13.30 w slai konferencyjnej GS"SCh" ul. Daszyńskiego

GPX SPINNING wyniki

GPX Spławik wyniki

Zawody Spinningowe 12-11-2018  "100 lat Polski Niepodległej"  Strzyżow

ZAKOŃCZENIE SEZONU SPINNING 14-10-2018 r. Strzyżów

wyniki

ZAKOŃCZENIE SEZONU SPŁAWIK- GRUNT 30-09-2018 r. Żarnowa "ŁĘG"

Puchar Jesieni spławik-grunt, spinning 16-09-2018 Strzyżów obok oczyszczalni

Puchar Prezesa 04-08-2018

KLEŃ WISŁOKA 1 lipca 2018

DZIEŃ DZIECKA

Mistrzostwa Spławik

Mistrzostwa Spinning

Otwarcie Spławik

Otwarcie Spinning

------------------------------------------------------------

 Wyniki GPX KOŁA "KLEŃ" 2016

ZAWODY ZAKOŃCZENIE SEZONU 2016 spinning, spławik i grunt Zaborów 16-10-2016

Wyniki

Galeria

ZAWODY KARPIOWE 9-09-2016 do 11-09-2016 Glinianka Dobrzechów

Wyniki

Galeria

Zawody spinningowe PUCHAR JESIENI 11-09-2016

Wyniki

Galeria

Zawody spławikowo-gruntowe PUCHAR JESIENI 04-09-2016

Wyniki

Galeria

ZAWODY SPŁAWIKOWO- GRUNTOWE DLA DZIECI "Zakończenie wakacji" 28-08-2016 GLINIANKA DOBRZECHÓW

Wyniki

Galeria

 ZAWODY SPŁAWIKOWO- GRUNTOWE I SPINNINGOWE o PUCHAR PREZESA KOŁA "KLEŃ" 21-08-2016 ŻARNOWA

Wyniki

Galeria

 ZAWODY SPŁAWIKOWO- GRUNTOWE I SPINNINGOWE 07-08-2016 ŻARNOWA "ŁĘG"

Wyniki

Galeria

 ZAWODY SPŁAWIKOWO- GRUNTOWE I SPINNINGOWE 10-07-2016 ŻARNOWA

Wyniki

Galeria

 WYNIKI KLEŃ WISŁOKA

Wyniki

Galeria

Zawody z okazji Dnia Dziecka

Galeria zawodów

 MISTRZOSTWA KOŁA SPINNING 29-05-2016

Wyniki

Galeria

MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIK -  29-05-2016

Wyniki

Galeria

 Zawody spławikowo- gruntowe PUCHAR WIOSNY- Żarnowa 15-05-2016

Wyniki

Galeria

 Zmiana w zezwoleniu dotycząca połowu

Wędkowanie ze współmałżonkiem w Okręgu PZW Rzeszów

 OTWARCIE SEZONU SPŁAWIKOWO- GRUNTOWEGO 24-04-2016 ---> tutaj

Wyniki

Galeria

[03-03-2016] OTWARCIE SEZONU SPINNING 19-03-2016 rz. STOBNICA

Wyniki

Galeria

[28-02-2016] HARMONOGRAM ZAWODÓW W KOLE "KLEŃ" W 2016 R.

[15-02-2016] INFORMACJA DOTYCZĄCA POROZUMIEŃ 2016 - WAŻNE !!! więcej

[15-02-2016] Błędnie podany okres ochronny dla ryby brzany  WAŻNE !!! więcej

[15-02-2016]  Sprostowanie do zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na 2016 rok ( zakaz brodzenia)- WAŻNE !!! więcej

[15-02-2016] Karta Ewidencyjna Wędkarza  WAŻNE !!! więcej

[16-12-2015] NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 31 stycznia 2016 sala konferencyjna GS ul. Daszyńskiego 1

 

[08-10-2015] ZAKOŃCZENIE SEZONU 2015

Wyniki

Galeria

[31-08-2015] PUCHAR JESIENI SPŁAWIK I SPINNING 12-09-2015

Wyniki

Galeria

[03-08-2015] OTWARTE SPINNINGOWE ZAWODY O PUCHAR PREZESA Stobnica 16-08-2015

Wyniki

Galeria

[30-07-2015] SPŁAWIKOWY PUCHAR PREZESA 09-08-2015 Żarnowa

Wyniki

Galeria

[19-06-2015] OBCHODY 60 lecia KOŁA "KLEŃ" 11-07-2015

Wyniki zawodów

Galeria

[21-05-2015] SPINNINGOWY "KLEŃ WISŁOKA" 27-06-2015

wyniki

galeria

[21-05-2015] ZAWODY Z OKAZJI DNIA DZIECKA 31-05-2015  Glinianka Dobrzechów

Wyniki

Galeria

[19-05-2015] MISTRZOSTWA KOŁA SPINNING 30-05-2015

Wyniki

Galeria

[11-05-2015] MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIK -  23-05-2015

Wyniki

Galeria

[01-05-2015] OTWARCIE SEZONU SPŁAWIKOWEGO 17-05-2015 ---> tutaj

Wyniki

Galeria

[04-05-2015] Przyjmowanie opłat za karty wędkarskie w maju 2015r. tutaj

[20-03-2015] OTWARCIE SEZONU SPINNINGOWEGO

Wyniki

Galeria

[11-03-2015] Informacja dotycząca wpłat wpisowego na zawody

[06-01-2015] KALENDARZ ZAWODÓW

[17-12-2014] Przyjmowanie opłat za karty wędkarskie w maju 2015r. tutaj

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA 2015

[28-09-2014] ZAWODY W DYSCYPLINIE SPINNINGOWEJ  11.10.2014 WISŁOK

Wyniki

Galeria

[28-09-2014] ZAKAZ POŁOWU RYB ŻARNOWA

ogłoszenie

galeria

 STARSZE WIADOMOŚCI

[05-09-2014] ZAWODY SPŁAWIKOWO-GRUNTOWE 27-09-2014 GLINIK ZABOROWSKI

Wyniki

Galeria

 

[02-06-2014] SPINNINGOWY PUCHAR PREZESA

[08-05-2014] ZAWODY Z OKAZJI DNIA DZIECKA 01-06-2014 Glinianka Dobrzechów

Wyniki

Galeria

[04-05-2014] SPINNINGOWY "KLEŃ WISŁOKA" 28-06-2014

Wyniki

Galeria

[12-04-2014]  MISTRZOSTWA KOŁA SPŁAWIK 03-05-2014 "ŁĘG"

Wyniki

Galeria

[20-03-2014]  OTWARCIE SEZONU SPINNINGOWEGO POŁĄCZONE Z MISTRZOSTWAMI KOŁA

Wyniki

Galeria

[30-04-2014]

PRZYJMOWANIE OPŁAT ZA KARTY WĘDKARSKIE w maju w każdy CZWARTEK :
 MIEJSCE : CSTR  STRZYŻÓW UL. POLNA
       KRYTA PŁYWALNIA " OTYLIA "
        1 PIĘTRO SALA NR. 113
GODZINA - 16.00 do 18.00

Skarbnik Bartosz Szady-  tel. 698766810

[04-07-2013]

ZAKOŃCZENIE SEZONU WĘDKARSKIEGO

DATA . 21.09.2013

WYNIKI

GALERIA

[04-07-2013] SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA więcej tutaj

[13-05-2013] SPINNINGOWY "KLEŃ WISŁOKA" 30-06-2013 ZABORÓW

WYNIKI ------> tutaj

GALERIA ------> tutaj

 

[05-05-2013] SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA KOŁA "KLEŃ" - 18-05-2013 "ŁĘG" ŻARNOWA więcej tutaj

WYNIKI ---- > tutaj

GALERIA ---- > tutaj

 OTWARCIE SEZONU SPŁAWIKOWEGO 04-05-2013 ---> tutaj

WYNIKI -----> tutaj

GALERIA -----> tutaj

[25-03-2013] OTWARCIE SEZONU SPINNINGOWEGO STOBNICA 2013 ---> tutaj

WYNIKI ----> tutaj

GALERIA ----> tutaj

[01-02-2013] KALENDARZ ZAWODÓW 2013
Uprzejmie informujemy, iż pojawił się zatwierdzony przez władze Naszego Koła kalendarz zawodów wędkarskich na 2013 rok ...

 

 

[16-01-2013] NOWE WŁADZE KOŁA "KLEŃ"
W dniu 13-01-2013 r w trakcie zebrania sprawozdawczo- wyborczego członkowie Naszego Koła dokonali wyboru nowych władz. Prezesem został ...

Valid XHTML 1.0 TransitionalValid CSS!